• Spy Sushi

    • RESTAURANT
    6122 Kostoryz
    Corpus Christi, TX 78415
    (361) 444-7884